Trade Tax
12
Officer nameDesignationMobile NoOffice no
SRI. RAVINDER ( I.A.S) Addi. Commr. Noida Zone 2450703 ( Fax) 2450702
Sh. Dhurander Chatuvedi Addi. Com. G-2 App.-1 9871966020
Sh. K.K Misra Addi Com. G-2 App.-2 9818393501
Sh. Rajeev Kumar Addi Com. G-2 App.-3 9415076709
Sh. Jal Bharat Singh Addi Com. G-2 Sib 9810448961
Sh. Lakhan Singh J.C (E) Range - A 09412847556
Sh. Ramkishan Shastri J.C (E) Range - B 9810156448
Sh. Daan Bahadur Singh J.C (Tax) Audit 9910360184
Sh. N.K Aggrawal J.C. (Corpo.) Range - A 9899988111
Sh. Ashok Kumar Gupta J.C. (Corpo.). Range - B 8800135685
Sh. Keshav Lal J.C. (S.I.B) Range - A 9313049515
Sh. A.K Singh J.C. (S.I.B) Range - B 8800983958
Dr. A.A Khan D.C Admin 09412274112 6491820
Sh. Anup Kumar Pradhan D. C. -1, Noida 8826740293 9868430991
Sh. Abdul Razak Beg DC-2, Noida 9910303639 09415873104
12